SmartBooks Logo

Dashboard

183

Customer Number

More info

1336

Vendor Number

More info

Receivable Overdue

More info

Payable Overdue

More info
Monthly Recap Report

Sales: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022

Goal Completion

Sales vs Target - 100.00% /

Description

INTRODUCTION

Customer portal is a useful system that SS Audit could communication with our clients. It is also easily within reach through powerful collaboration, and this leads to better client satisfaction.

Business processes such as analyzing and tracking revenue is much easier because the portal are built with the customer in mind. This system have great knowledge management capacity as they can house large numbers of important documents in secure and organized formats. With costs coming under control too, there really are no downsides, but just benefits to having a quality customer portal.

Customer Number
total customers – more info is linked to Customer List
Vendor Number
total vendors – more info is linked to Vendor List
Receivable Overdue
Receivable amount would be overdue – more info is linked to Receivable Customer report
Payable Overdue
Payable amount would be overdue – more info is linked to Payable to Vendor report
Monthly Recap Report
Sales amount by Month compare this year and last year
Vendor Active YTD
number of vendors who have at least one of activities this year vs total vendors
Customer Active YTD
number of customers who bought at least one of products this year vs total customers
Receive Overdue vs Income
Receivable amount would be overdue vs Income
Sales vs Target
Sales Amount year to date vs Target (Total Sales amount last year)
Total Revenue
Total amount of revenue components (compare with last year – higher is good)
Total Cost
Total amount of cost components (compare with last year - lower is good)
Total Profit
Total amount of profit (compare with last year – higher is good)
GIỚI THIỆU

Customer portal là một hệ thống hữu dụng để SS Audit có thể tương tác với đối tác. Nó cũng có thể dễ dàng trong tầm tay thông qua sự cộng tác mạnh mẽ và điều này dẫn đến sự hài lòng của khách hàng tốt hơn.

Các quy trình kinh doanh như phân tích và theo dõi doanh thu dễ dàng hơn nhiều vì Customer Portal được xây dựng dựa trên góc nhìn của khách hàng. Hệ thống này có thể thu thập, tích hợp và cung cấp thông tin theo nhu cầu đặc thù của mỗi doanh nghiệp, giúp các đơn vị tìm được cách thức giao tiếp cao cấp và riêng tư. Với chi phí cũng được kiểm soát, thực sự không có nhược điểm nào mà chỉ mang lại lợi ích khi có một Customer Portal chất lượng.

Customer Number
Tổng số lượng khách hàng của công ty. Liên kết chi tiết đến trang Danh sách khách hàng
Vendor Number
Tổng số lượng nhà cung cấp – Liên kết chi tiết đến trang danh sách nhà cung cấp
Receivable Overdue
Số tiền phải thu quá hạn – Liên kết chi tiết đến trang báo cáo phải thu theo khách hàng
Payable Overdue
Số tiền phải trả quá hạn – Liên kết chi tiết đến trang báo cáo phải trả theo nhà cung cấp
Monthly Recap Report
Báo cáo doanh số bán hàng theo tháng so sánh năm hiện tại và năm trước
Vendor Active YTD
Số nhà cung cấp có giao dịch trong năm so với tổng số nhà cung cấp
Customer Active YTD
Số khách hàng có giao dịch trong năm so với tổng số khách hàng
Receive Overdue vs Income
Phải thu quá hạn so với doanh thu
Sales vs Target
Doanh số bán hàng năm so với năm trước
Total Revenue
Tổng các khoản thu (so với năm trước – cao hơn là tốt)
Total Cost
Tổng các khoản chi (So với năm trước – thấp hơn là tốt)
Total Profit
Tổng lợi nhuận (so với năm trước – cao hơn là tốt)