SmartBooks Logo

Customer Sales by Period

Customer Sales by Period (in million)

Customer TOTAL Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.
Customer Total

Description

List of sales amounts by customers month by month
Customer codes
are linked to customer detail
Total
Total sales in the year
Months
show up to current month
Progress bar
compare sales the month vs total for the customer
Copy
Copy all data to text
CSV
Export data to csv file
Excel
Export data to excel file
PDF
Export data to pdf file
Print
Print the list
Column Visibility
Show/Hide to column
Nội dung

Báo cáo doanh số bán hàng từng khách hàng theo tháng

Customer codes
Liên kết đến trang chi tiết khách hàng
Total
Doanh số bán hàng trong năm
Months
Thể hiện đến tháng hiện tại
Thanh tiến trình
So sánh bán hàng từng tháng và tổng cộng
Copy
Sao chép dữ liệu
CSV
Xuất file CSV
Excel
Xuất file Excel
PDF
Xuất file PDF
Print
In danh sách
Column Visibility
Hiện/Ẩn cột