SmartBooks Logo

ANALYZE - Pur. YTD by Product

Purchase YTD by products (in million)

Product TOTAL Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.
Product Total

Description

Báo cáo mua hàng từng sản phẩm theo tháng
Product codes
Liên kết đến trang chi tiết sản phẩm
Total
Tổng mua hàng trong năm
Months
Thể hiện đến tháng hiện tại
Thanh tiến trình
So sánh mùa hàng từng tháng và tổng cộng
Copy
Sao chép dữ liệu
CSV
Xuất file CSV
Excel
Xuất file Excel
PDF
Xuất file PDF
Print
In danh sách
Column Visibility
Hiện/Ẩn cột
Nội dung

Nội dung

Product codes
are linked to product detail
Total
Total purchases in the year
Months
show up to current month
Progress bar
compare purchases the month vs total for the product
Copy
Copy all data to text
CSV
Export data to csv file
Excel
Export data to excel file
PDF
Export data to pdf file
Print
Print the list
Column Visibility
Show/Hide to column