SmartBooks Logo

ANALYZE - Stock YTD

Stock Amount by Period (in million)

Product Name TOTAL Begin Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.
Product Name Total

Description

List of Stock Amount by products month by month
Product codes
are linked to product detail
TOTAL
Total stock amount in the year
Begin
Stock amount begin the year
Months
show up to current month
Copy
Copy all data to text
CSV
Export data to csv file
Excel
Export data to excel file
PDF
Export data to pdf file
Print
Print the list
Column Visibility
Show/Hide to column
Nội dung

Báo cáo tồn kho theo tháng

Product codes
Liên kết đến trang chi tiết sản phẩm
TOTAL
Tổng tồn kho hiện tại
Begin
Tồn kho đầu kỳ
Months
Thể hiện đến tháng hiện tại
Copy
Sao chép dữ liệu
CSV
Xuất file CSV
Excel
Xuất file Excel
PDF
Xuất file PDF
Print
In danh sách
Column Visibility
Hiện/Ẩn cột