SmartBooks Logo

ANALYZE - Advances to Employee

Employee Advances by Period (in million)

Employee Remaining Begin Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.
TOTAL Remaining

Description

List of Advances by employees month by month
Employee codes
are linked to employee detail
Remaining
Total Remaining in the year
Months
show up to current month
Copy
Copy all data to text
CSV
Export data to csv file
Excel
Export data to excel file
PDF
Export data to pdf file
Print
Print the list
Column Visibility
Show/Hide to column
Nội dung

Báo cáo ứng trước từng nhân viên theo tháng

Employee codes
Liên kết đến chi tiết nhân viên
Remaining
Tổng còn lại theo từng nhân viên
Months
Thể hiện đến tháng hiện tại
Copy
Sao chép dữ liệu
CSV
Xuất file CSV
Excel
Xuất file Excel
PDF
Xuất file PDF
Print
In danh sách
Column Visibility
Hiện/Ẩn cột