SmartBooks Logo

ANALYZE - Pur. YTD by Vendor

Vendor Purchase by Period (in million)

Vendor TOTAL
TOTAL Total

Description

List of purchases amounts by vendors month by month
Vendor codes
are linked to vendor detail
Total
Total purchases in the year
Months
show up to current month
Progress bar
compare purchases the month vs total for the vendor
Copy
Copy all data to text
CSV
Export data to csv file
Excel
Export data to excel file
PDF
Export data to pdf file
Print
Print the list
Column Visibility
Show/Hide to column
Nội dung

Báo cáo mua hàng từng nhà cung cấp theo tháng

Vendor codes
Liên kết đến trang chi tiết nhà cung cấp
Total
Tổng lượng mua hàng trong năm
Months
Thể hiện đến tháng hiện tại
Thanh tiến trình
So sánh bán hàng từng tháng và tổng cộng
Copy
Sao chép dữ liệu
CSV
Xuất file CSV
Excel
Xuất file Excel
PDF
Xuất file PDF
Print
In danh sách
Column Visibility
Hiện/Ẩn cột